Przydatne informacje

Polityka prywatności

  •  Klienci mają możliwość korzystania z olens.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w olens.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie olens.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą w olens.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Lens Dawid Migacz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  • W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w olens.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Lens Dawid Migacz, której przedmiotem są usługi świadczone przez Lens Dawid Migacz  na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właścicieli Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. dane użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego.
  • Lens Dawid Migacz przechowuje Twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczania zamawianego przez Ciebie towaru. Lens Dawid Migacz nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Pamiętaj, że zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem rezerwacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lens Dawid Migacz  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Lens Dawid Migacz  zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

PRODUKTY ORYGINALNE

CODZIENNA WYSYŁKA

DARMOWE DOSTAWY OD 200 ZŁ